Bakkeveen, Nije Drintse Wei - verkeersbesluit

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • Opsterland
Publicatiedatum
14-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Bekendmaking

Beschrijving

VERKEERSBESLUIT GEMEENTE OPSTERLAND

Nummer van het besluit            : 298

iZaak nummer                          : 008675827

Datum besluit                           : 01 – 04 – 2021

Betreft                                     : Instellen parkeerverbod aan de Nije Drintse Wei Bakkeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland,                  

gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen Inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Gelet op het Mandaatregeling Opsterland, Hoofdstuk M-1, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit als hierboven is bedoeld, aan de uitvoerend ambtenaar is gemandateerd;

overwegende dat:

 • het tracé van de Nije Drintse Wei waarop dit besluit betrekking heeft binnen Bakkeveen ligt;
 • Bakkeveen binnen de gemeente Opsterland ligt;
 • het hier een smalle straat (minder dan 5 meter breed) betreft die functioneert als toegangsroute voor natuurgebied Bakkeveense Duinen;
 • het natuurgebied veel bezoekers treft;
 • bestuurders van auto’s veelvuldig de auto op en langs de rijbaan parkeren;
 • hierdoor de beschikbare rijbaan smaller is dan de minimale vereiste zoals aangegeven in het ASVV 2012 van het CROW;
 • dit onveilige verkeerssituaties oplevert omdat weggebruikers zich langs de kant van de weg en berm moeten verplaatsen;
 • dit de doorgang voor de hulpdiensten hindert;
 • het daarom noodzakelijk is om hier een parkeerverbod op de rijbaan in te stellen aan de zuidzijde van de Nije Drintse Wei;
 • dat blijkens artikel 12 van het BABW voor de plaatsing van een parkeerverbod een verkeersbesluit is vereist;
 • hiermee de veiligheid en leefbaarheid worden gewaarborgd;
 • dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van een verkeersteken, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, krachtens een verkeersbesluit dient te geschieden; dat blijkens artikel 3 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) als een verkeersteken om een verkeersbord wordt aangemerkt;
 • dat op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 wij bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;
 • dat het derhalve in het kader van het verzekeren van de veiligheid op de weg noodzakelijk is over te gaan tot het instellen van een parkeerverbod middels het plaatsen van bebording E01 (conform RVV1990) (parkeerverbod) zoals in de situatietekening aangegeven, zoals vermeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels- en tekens 1990 (RVV1990);
 • overleg is gepleegd met de verkeerscoördinator van de Politie, Team Smallingerland-Opsterland, Drachten, Politieregio Fryslân en deze tegen de maatregelen geen bezwaar heeft.

Gelet op:

-    De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WUW 1994);

-    Het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990);

-    Het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

-    De Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Besluiten:

 • het instellen van een parkeerverbod op het gedeelte van de Nije Drintse Wei ter hoogte van de parkeerplaats van Staatsbos beheer en ter hoogte van het kruispunt Jarig van der Wielen Wei en Mjûmster Wei door middel van het plaatsen van het verkeersbord E1 uit het RVV 1990 conform de situatietekening.
 • één en ander uit te voeren in overeenstemming met de bij dit besluit horende bijlage.

Ing. Ymkje Veldman

Beleidsmedewerker Verkeer, team Fysiek Beheer.

 

Mededelingen: Bezwaar of beroepclausule

-           Het verkeersbesluit is gepubliceerd op 14  – 04 – 2021 in de Staatscourant en op www.opsterland.nl;

-           Het verkeersbesluit ligt  (op afspraak) voor iedereen van 15 april tot en met 26 mei 2021 op het gemeentehuis ter inzage;

-           Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na publicatie hun gemotiveerde en ondertekende bezwaarschriften richten aan het college van B&W, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag

-           Voor vragen kunt u terecht bij mevr. Ymkje Veldman tel. (0512) 386 222 en ymkje.veldman@opsterland.nl

 

 

 

Procedure

Het besluit kunt u vanaf de publicatiedatum inzien op het gemeentehuis. Als u belanghebbende bent kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken een bezwaarschrift te sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. secretaris Bezwarencommissie, Postbus 10000, 9244 ZP Beetsterzwaag. De termijn van zes weken gaat in op de dag na de datum van bekendmaking. Dat is de datum die tussen haakjes achter de vergunning staat, of, als geen datum genoemd is, de datum van de publicatie in de Woudklank. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn (geen e-mail) en ten minste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft en de redenen van uw bezwaar. Het besluit voor verkeerstekens treedt direct in werking op de dag na de bekendmaking. U kunt hiertegen een voorlopige voorziening (kort geding) aanvragen bij de rechtbank. Het besluit voor infrastructurele maatregelen treedt pas in werking na deze termijn van zes weken. Voor dit besluit is het daarom niet nodig een voorlopige voorziening aan te vragen.