Zonneplan Opsterland kan worden vastgesteld

In het Zonneplan staan de kaders voor het aanleggen van zonnevelden. Daarbij gaat het over de landschappelijke inpassing, de betrokkenheid van de omgeving en de financiële participatie. De gemeente volgt het provinciaal beleid en het manifest 'Zonneparken Noord- Nederland', dat door onder andere de noordelijke natuur- en milieufederaties is opgesteld.

Waarom een Zonneplan

Gemeente Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn. Eén van de pijlers daarbij is om ruimte te geven aan het opwekken van elektriciteit met zonne-energie. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen, geluidswallen en verweesde gronden. Omdat daar niet genoeg elektriciteit kan worden opgewekt zijn ook zonnevelden nodig. Voor de aanleg van zonnevelden zijn kaders nodig. Deze zijn in het Zonneplan opgenomen. Het Zonneplan Opsterland sluit aan bij de gemeentelijke ambities en vervangt het ‘Ambitiedocument Zonne-energie gemeente Opsterland’ van 2016.

Hoe is het zonneplan tot stand gekomen

Het zonneplan is met inbreng van inwoners tot stand gekomen. Eerst is advies gevraagd aan de energie-coöperaties, energie-werkgroepen, belangenorganisaties en een aantal plaatselijke belangen in de gemeente. Daarna is het besproken met belangstellenden tijdens een inloopbijeenkomst. De gemeenteraad heeft vervolgens eind 2019 het conceptplan vastgesteld. Dit heeft van 9 januari tot en met 19 februari 2020 ter inzage gelegen. In die periode zijn drie reacties binnengekomen. Deze hebben tot een vijftal kleine tekstuele aanpassingen geleid. Het Zonneplan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de raad is het definitief.

Wethouder Rob Jonkman: “Als we onze ambitie om als gemeente in 2035 energieneutraal te zijn willen realiseren, zijn ook zonnevelden nodig. De aanleg van een zonneveld levert vaak vragen op over de inpassing, het betrekken van omwonenden en over wie profiteert van de opbrengsten. Om vooraf meer duidelijkheid te geven hebben we daar nu kaders voor. Deze kaders zijn met inbreng van onze inwoners en belangenorganisaties opgesteld.”