Woningcorporaties zetten in op verduurzaming en kwaliteitsverbetering van bestaande woningvoorraad

De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2021 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van
Opsterland vastleggen.

Prestatieafspraken

Dit keer zijn voor het eerst afspraken gemaakt door de vier partijen gezamenlijk. In de prestatieafspraken staan betaalbaarheid, kwaliteit van de woningen en leefbaarheid centraal. Elkien en WoonFriesland hebben plannen om in 2021 voor in totaal bijna € 11 miljoen te investeren in de gemeente Opsterland.

Betaalbaarheid

De partijen vinden de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen belangrijk. Dit betekent dat het overgrote deel van de woningen een huurprijs heeft tot € 619,01. Gezamenlijk wordt ingezet op het voorkomen van schulden en betalingsachterstanden. Want kunnen meedoen in de samenleving is van groot belang. Iedereen telt mee.

Kwaliteit van de woningen

De partijen zetten in op een goede woningvoorraad die toekomst bestendig is en die aansluit bij de verwachte vraag die de komende jaren speelt. Door nieuwbouw en onderhoud wordt hier uitvoering aan gegeven. Verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad speelt daarbij een grote rol. Partijen stemmen plannen in relatie tot de energietransitie op elkaar af.

Leefbaarheid

Partijen vinden de leefbaarheid in de dorpen erg belangrijk. Leefbaarheidsinitiatieven worden gestimuleerd en op elkaar afgestemd. Partijen werken samen in het project buurtbemiddeling om eventuele problemen in buurten en wijken in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en op te lossen.

 

Wethouder Anko Postma:

”Door de goede onderlinge samenwerking wordt er door de vier partijen voor gezorgd dat Opsterland toekomstbestendige en betaalbare sociale huurwoningen heeft. In regionaal verband maken we ook afspraken over woningbouw met de omliggende gemeenten. Op die manier kunnen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de dorpen. Iedereen telt en doet mee.”