Uitvoeringsplan Energietransitie en Zonneplan Opsterland aan raad voorgelegd

Gemeente Opsterland heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Om hier invulling aan te geven, is er in opdracht van de gemeenteraad gewerkt aan het Uitvoeringsplan Energietransitie en aan het Zonneplan Opsterland. Beide plannen worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd.

Belangrijkste doelstellingen Uitvoeringsplan

In het Uitvoeringsplan staat beschreven welke maatregelen gemeente Opsterland kan of moet nemen om in 2035 energieneutraal te zijn. Het gaat om maatregelen die helpen om meer duurzame energie op te wekken en energie te besparen. De gemeente Opsterland wil zelf het goede voorbeeld geven en dit ook zichtbaar maken.

Wethouder Rob Jonkman: “Wij willen mensen inspireren en motiveren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Dan moeten wij onze zaken ook zelf goed op orde hebben. De afgelopen jaren hebben we al veel geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van onze gebouwen. Dat blijven we doen. We streven ernaar dat wij in 2035 op en bij onze gebouwen net zoveel energie opwekken als we gebruiken.”

Samen met dorpen naar aardgasvrije wijken

Een ander belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsplan is het opstellen en uitvoeren van energie- en warmtetransitie visies. Dit heeft te maken met de ontkoppeling van het aardgas. Omdat dit iedereen raakt, wil de gemeente Opsterland de dorpen hierbij betrekken.

Zonneplan tot stand gekomen met inwoners en coöperaties

Om in 2035 energieneutraal te zijn, is het nodig om naast andere opties ook voldoende energie op te wekken met zonnepanelen. Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur. Helaas levert dat alleen niet voldoende energie op. Ook de aanleg van zonnevelden is nodig. In het Zonneplan staan daarvoor de kaders. Dit gaat vooral over de ruimtelijke inpassing en de participatie van inwoners.

Omdat zonnevelden van invloed zijn op de dorpen en de omgeving, is ervoor gekozen om de inwoners zoveel mogelijk mee te nemen bij het opstellen van dit plan. Er is daarom advies gevraagd aan energiecoöperaties, energiewerkgroepen, belangenorganisaties en een aantal verenigingen van plaatselijk belang. Vervolgens is een inloopbijeenkomst georganiseerd waarbij alle inwoners zijn uitgenodigd.

Mogelijkheid om te reageren op het Zonneplan

Bekijk hier het Zonneplan. Na voorlegging aan de gemeenteraad volgt een inspraakperiode van zes weken. Inwoners kunnen dan nogmaals reageren op het plan. Dit kan nog tot aanpassingen leiden. Het plan wordt dan weer aan de gemeenteraad voorgelegd. Na vaststelling door de raad is het plan definitief.