Rijk en regio investeren € 30 miljoen in Regio Deal Zuidoost Friesland

De regio is blij dat vandaag de Minister van LNV, Carola Schouten, bekend heeft gemaakt dat de Regio Deal Zuidoost Friesland is gesloten en het Rijk € 15 miljoen investeert. De overheden in de regio verdubbelen dit bedrag. De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Met de mienskip worden de dorpen en het unieke landschap nog sterker gemaakt. Zo blijft Zuidoost Friesland een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.

‘De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Smallingerland, Heerenveen, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Rijk werken samen met de inwoners, agrariërs, onderwijs, ondernemers, natuurbeheerders, maatschappelijke organisaties:

"Onze mienskip aan de Regio Deal. Samen krijgen we meer voor elkaar, samen zijn we vitaal en veerkrachtig!" zegt Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland en
woordvoerder namens de regio.


Zuidoost Friesland scoort hoog op brede welvaart, omdat er een betrokken mienskip is en een uniek landschap. Toch zijn er ook uitdagingen, zoals de demografische ontwikkelingen en klimaatopgaven. Daarom investeren Rijk en regio de komende vier jaar samen meer dan € 30 miljoen in de regio: in vitale dorpen en een veerkrachtig landschap. Naast de €15 miljoen van het Rijk investeert de regio minimaal € 15 miljoen.

De Regio Deal versterkt de regionale centra, zorgt samen met de mienskip voor levendige kleine(re) kernen en het welzijn van de inwoners voor vitale kernen. De Regio Deal zet een plus op de integrale gebiedsontwikkeling beekdalen, gaat aan de slag met een robuust watersysteem en zet in op goede bodemgesteldheid, waterkwaliteit en biodiversiteit voor een veerkrachtig landschap. Met de thema’s duurzame lokale energie en ‘het gastvrije andere Friesland’ legt de Regio Deal verbinding tussen de dorpen en het landschap. Voor de Regio Deal onderzoekt het Fries Sociaal Planbureau de regionale brede welvaart. 

Kijk voor meer informatie op: www.regiodealzuidoostfriesland.nl