Plezierig wonen in Opsterland

Met dit uitgangspunt hebben Elkien, WoonFriesland, Huurdersvereniging De Bewonersraad en Opsterland de raamovereenkomst Wonen afgesloten. In de overeenkomst staan afspraken over thema's die voor de inwoners van Opsterland belangrijk zijn. Opsterland staat bekend als een gemeente waar het prettig en betaalbaar wonen is en dat willen de partijen ook in de toekomst zo houden. De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisatie zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De raamovereenkomst Wonen vormt samen met de jaarlijkse biedingen van de corporaties het richtinggevend kader voor de jaarlijkse prestatieafspraken met de afzonderlijke corporaties. Hiermee onderschrijven alle partners het belang van een samenhangend en afgestemd beleid in het kader van het wonen (volkshuisvesting) in de gemeente Opsterland.

Ambities van alle betrokken partijen staan in de Raamovereenkomst Wonen

De Raamovereenkomst Wonen bevat afspraken over een aantal thema’s. Elk thema beschrijft een ambitie waar de partijen de komende jaren op inzetten. Zo voelen de partijen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid en woonomgeving in de wijken, dorpen en straten. Gestreefd wordt naar prettige, leefbare en gemêleerde buurten en dorpen. Daarnaast speelt de verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad een rol. Ook wordt er gekeken naar de beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad op korte en op lange termijn. Voor de bijzondere doelgroepen is er aandacht, hierin staat dat iedereen ongeacht leeftijd, inkomen en afkomst moet kunnen wonen in Opsterland.

Woningwet 2015 en de Gemeentelijke Woonvisie 2017-2021

In de Woningwet 2015 is opgenomen dat woningcorporaties naar redelijkheid moeten bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Hierover moeten gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken maken. Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad van Opsterland de ‘Woonvisie 2017-2021’ vastgesteld. In het verlengde hiervan hebben de betrokken partijen gezamenlijke basisafspraken gemaakt voor de langere termijn en deze vastgelegd in de raamovereenkomst Wonen.

Addendum op de Woonvisie 2017-2021 gemeente Opsterland per 1 juli 2018.