Gemeente Opsterland en de drie decentralisaties

Na bijna drie jaar hard werken concludeert gemeente Opsterland dat de invoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet naar tevredenheid verloopt. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 een aantal grote taken overgeheveld naar gemeenten: de drie decentralisaties. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor werk en inkomen, jeugdzorg en de Wmo.

Stand van zaken na drie jaar decentralisatie

  • Het opgerichte Gebiedsteam werkt in de gehele gemeente zoveel mogelijk met één plan per huishouden.
  • Door intensieve samenwerking met de huisartsen en inzet van een praktijkondersteuner jeugd is de doorverwijzing van jongeren naar duurdere tweedelijnszorg teruggebracht.
  • Het gebruik van persoonsgebonden budget is met 45 procent afgenomen en omgezet in zorg in natura.
  • Verzuim en vroegtijdig schoolverlaten wordt in regionaal verband aangepakt en er wordt vroegtijdig met scholen gesproken over leerlingen die vroeger in de Wajong en WSW zouden instromen. Ingezet wordt op vervolgtrajecten voor werk en indien nodig dagbesteding.
  • Laaggeletterdheid wordt aangepakt in de Taalhuizen waar autochtonen en allochtonen werken aan de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
  • Re-integratie wordt sneller opgepakt. Uitkeringsgerechtigden worden vanaf de eerste week geactiveerd weer aan het werk te gaan.
  • Aanvullend daarop wordt nog een werkplein, een participatiehuis en een taalplein ingericht om mensen te helpen weer aan het werk te gaan.


Wethouder Wietze Kooistra: “We zijn op de goede weg en ik realiseer me goed dat het werk hiermee niet klaar is. De zogenaamde transformatie van het sociaal domein vraagt de komende jaren nog veel inzet. Het vraagt nog meer preventieve inzet, nog beter in beeld brengen van de werkelijke ondersteuningsbehoefte van de cliënt en zijn omgeving en nog betere samenwerking met andere partijen.”

Vraag naar voorzieningen verandert

De demografische ontwikkelingen zijn de komende jaren voor gemeente Opsterland ingrijpend. De samenstelling van de Opsterlandse bevolking ziet er over vijftien jaar namelijk anders uit: 50% meer ouderen en 20% minder jongeren. Het effect van deze ontwikkelingen wordt merkbaar in de vraag naar voorzieningen en voor het onderwijs.

"Hier liggen voor gemeente Opsterland kansen om met samenwerkingspartners én de inwoners op in te spelen", aldus wethouder Kooistra.

Ontwikkelagenda

Om die reden wordt er voor de komende collegeperiode een Ontwikkelagenda Sociaal domein opgesteld. Met deze agenda brengt gemeente Opsterland in kaart welke onderwerpen de komende jaren worden opgepakt in het kader van de doorontwikkeling en vernieuwing in het sociaal domein.