Opsterland sluit het jaar 2018 met een structureel tekort af

De jaarrekening 2018 sluit met een structureel negatief resultaat van € 2,9 miljoen. Het structurele tekort over 2018 is € 2,9 miljoen. Dit nadeel werd deels gecompenseerd door eenmalige meevallers van totaal € 2,6 miljoen. Daarnaast werd € 2,8 miljoen aan de algemene reserve onttrokken.

Het nadelige structurele resultaat werd vooral veroorzaakt door grote tekorten op Jeugdzorg ondanks een extra bijdrage van het Rijk van € 0,8 miljoen. Deze extra bijdrage ontvangen gemeenten om het grote tekort op Jeugdzorg deels te compenseren. Ook bij Opsterland is de landelijke trend zichtbaar dat de vergoeding die het Rijk aan de gemeente verstrekt onvoldoende is. Dit effect wordt versterkt doordat niet alle uitgaven door de gemeente beïnvloedbaar zijn.

Wethouder Rob Jonkman: ”Op initiatief van de gemeente Opsterland hebben wij samen met vier andere gemeenten een petitie opgesteld. Hierin doen we een oproep aan alle gemeenten richting het Kabinet en de Tweede Kamer om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein. In de petitie vragen we vooral aandacht voor Jeugdzorg. Tot nu toe redden we dit als gemeente zelf door (structureel) extra geld uit onze algemene reserves te halen maar voor hoelang we dit kunnen doen is de vraag.”

Meevallers

De grootste incidentele meevallers zijn het positieve resultaat op de grondexploitaties, en de vrijgevallen precariobelastingen van € 1,7 miljoen.

Nieuwe investeringen

De gemeente Opsterland heeft in 2018 voor € 3,6 miljoen geïnvesteerd. De grootste investeringen vonden plaats in de OBS De Flecht in Lippenhuizen en in de N381 Klein Groningen.

Raadsbehandeling op 1 juli 2019

De Verantwoording 2018 wordt op 1 juli 2019 door de gemeenteraad behandeld. Vanaf 4 juni ligt de Verantwoording 2018 ter inzage in het gemeentehuis en is te vinden op de website van de gemeente.