Opsterland gaat voor duurzame, inclusieve en leefbare dorpen

De gemeente Opsterland laat een begroting 2019 zien met een meerjarig positief beeld. Uit de begroting blijkt dat Opsterland haar financiële positie optimaal inzet, al is de toekomst niet zonder zorgen. De begroting is structureel sluitend.

Het college van B&W gaat voor duurzame, inclusieve en leefbare dorpen. Door meer ruimte te bieden voor nieuwe woningen, te investeren in aantrekkelijke dorpen met een sterke sociale samenhang en door als gemeente faciliterend te zijn aan de mienskip zet het college in op groei. Het college wil focus aanbrengen in zowel uitdagingen als ambities. Op een aantal beleidsterreinen gaat het college het huidige beleid voortzetten en daarnaast heeft het college ambities die nog verder moeten worden uitgewerkt.

Wethouder Rob Jonkman: “Als je het hebt over duurzaamheid dan staan we door het klimaatakkoord van het kabinet als gemeente voor een uitdaging. Door te besparen op energie en ruimte te bieden aan investeringen op het gebied van zonne-energie wensen we in 2035 binnen de grenzen van Opsterland 450.000 MWh aan duurzame energie te produceren. Vanuit deze ambitie zouden we bijvoorbeeld graag een duurzaamheidsplan per dorp faciliteren. Naast het werken aan onze ambities is er zorg binnen het college door de hoge lasten in het sociaal domein en de te lage vergoeding van het Rijk. Naast een lobby richting het rijk willen wij zelf vooral inzetten op preventie en samenwerking binnen ‘de keten’. Hierdoor verwachten we de tekorten binnen het sociale domein over een paar jaar te beperken."