Ontwikkelagenda's inclusieve samenleving, leefbaarheid en duurzaamheid afgerond

Het coalitieakkoord 2018-2022 “Brêge nei de takomst” berust op drie pijlers: inclusieve samenleving, leefbaarheid en duurzaamheid. Afgesproken is om deze pijlers verder uit te werken in ontwikkelagenda’s. In de ontwikkelagenda’s staat beschreven wat de gemeente in deze coalitieperiode gaat doen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat inwoners zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig zijn, dat Opsterland een aantrekkelijke leefomgeving biedt en dat Opsterland energieneutraal is in 2035.

De ontwikkelagenda’s zijn samen met inwoners en organisaties tot stand gekomen. Zo is er eind 2018 een inwonersavond gehouden waar inwoners meedachten over diverse thema’s. Begin 2019 hebben we in de vorm van een koffietour de dorpen bezocht om in gesprek te gaan met onze inwoners. Daarnaast is er een denktank gestart. Hierin overleggen betrokken inwoners, organisaties en de gemeente op welke manier de samenwerking versterkt kan worden.

Wethouder Anko Postma: ”Als college zijn wij blij dat inwoners zich betrokken voelen bij hun leefomgeving. We zoeken elkaar steeds meer op en willen met onze ambtenaren meer zichtbaar zijn in de dorpen. De manier waarop wij contact hebben gezocht met onze inwoners is als positief ervaren. We hebben waardevolle opmerkingen, adviezen en positieve reacties gekregen. Deze zijn verwerkt in de ontwikkelagenda’s en door het college vastgesteld. De raad spreekt daar in september over.”