Locatiestudie levert drie geschikte locaties op voor brede school in Beetsterzwaag

In Beetsterzwaag worden de gebouwen van basisscholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer vervangen door een brede schoolgebouw. Voor dit brede schoolgebouw wordt een locatie voor gezocht. De reacties van inwoners op mogelijke locaties op het online platform argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag zijn verzameld. Axon Adviseurs leverde begin juni de resultaten op van het onafhankelijke locatieonderzoek. Hieruit blijken de locaties C.B.S. De Paedwizer, O.D.S. De Trime en het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach geschikt voor het bouwen van een brede school.

Het locatieonderzoek

Samen met Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de betreffende scholen zijn de volgende mogelijke locaties gekozen om te onderzoeken: de huidige locaties van de basisscholen, de locaties ‘Volkstuinen’ en ‘Vijverlocatie’ nabij School Lyndensteyn en het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach. Inwoners van Beetsterzwaag kregen de mogelijkheid om eventuele andere locaties aan te dragen en feedback te geven op de voorgestelde locaties via het online platform argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag. De wens om een brede school nabij School Lyndensteyn te bouwen, komt voort uit de droom van de onderwijspartijen om passend onderwijs naar een hoger plan te tillen in Beetsterzwaag. Op basis van de toetsing op planologische, ruimtelijke, milieukundige, maatschappelijke, financiële en juridische haalbaarheid, is het advies van Axon Adviseurs om niet verder te gaan met de ‘Vijverlocatie’ en de ‘Volkstuinen’. Het College onderschrijft het advies van Axon.

Kanshebbers gezocht!

De locaties C.B.S. De Paedwizer, O.D.S. De Trime en het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach, zijn haalbare alternatieven. Op die plekken kan een brede school met minder impact en binnen een afzienbare tijd gerealiseerd worden. De focus van het project ligt nu op het verbinden van partijen die ideeën of plannen hebben voor (verbetering van) voorzieningen in het dorp, al dan niet in combinatie met een brede school. In dat kader hebben verschillende partijen in juni verbindingen met elkaar gelegd in een groeibijeenkomst bij de tropische kas van Beetsterzwaag.

Wethouder Anko Postma: “Dat was een vruchtbare avond waarin ideeën tot groei en bloei gekomen zijn. Ik nodig alle inwoners van Beetsterzwaag van harte uit om mee te denken en mee te praten op het online platform argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag en ik zie ze graag op de informatiebijeenkomst in juli!”

Vervolg proces

Op woensdag 18 juli is er in De Buorskip van 15.30 tot 20.30 uur een informatiebijeenkomst voor het hele dorp waarin de stand van zaken van het project wordt gedeeld en inwoners op een interactieve manier hun ideeën, kansen en tips kunnen achterlaten. Ook de kernpunten van het locatieonderzoek worden hier gepresenteerd. Uiteindelijk worden de resultaten van het onafhankelijke locatieonderzoek van Axon Adviseurs, de inbreng van het onderwijs, de input van het online platform en de kansen uit het dorp, vertaald naar minimaal twee scenario’s die aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Meer informatie over het project Kansen voor Beetsterzwaag vindt u op: www.opsterland.nl/Projecten/Kansen_voor_Beetsterzwaag