Locatieonderzoek vier locaties Brede School in het kader van Kansen voor Beetsterzwaag

In Beetsterzwaag willen basisscholen O.D.S De Trime en C.B.S. De Paedwizer hun schoolgebouwen vervangen door één Brede School. Voor deze scholen, School Lyndensteyn, Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de gemeente Opsterland is dit aanleiding om samen vier locaties voor de Brede School te verkennen. Het gaat hierbij om de huidige locaties van de basisscholen, een locatie nabij School Lyndensteyn en het terrein van voetbalvereniging De Sweach.

Kansen voor Beetsterzwaag

Wethouder Anko Postma: “In dit project ‘Kansen voor Beetsterzwaag’ is het vooral belangrijk dat we alle kansen inzichtelijk hebben. De input van inwoners, belanghebbende partijen, onderwijs en Plaatselijk Belang is daarbij onmisbaar.”

Via een gezamenlijk traject onderzoeken de vier partijen welke kansen het project het dorp Beetsterzwaag kan bieden. Met mogelijke belanghebbende partijen worden gesprekken gevoerd om in kaart te brengen welke kansen zij voor Beetsterzwaag zien.

Minimaal twee scenario’s

Axon Adviseurs voert momenteel een onafhankelijk locatieonderzoek uit. Het onderzoek richt zich vooral op de ruimtelijke mogelijkheden om op de genoemde locaties een brede school te bouwen. Met die gegevens als uitgangspunt stellen O.D.S. De Trime, C.B.S. De Paedwizer, School Lyndensteyn, Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de gemeente Opsterland minimaal twee scenario’s op. Die worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het besluit over de keuze van de locatie wordt voor eind 2018 genomen. Daarna start een traject waarin concrete plannen voor de nieuwbouw op de gekozen locatie worden gemaakt.

Praat en denk mee

Begin 2018 delen de partijen de resultaten van het locatieonderzoek met de inwoners van Beetsterzwaag tijdens een informatiebijeenkomst. Alle inwoners worden uitgenodigd om actief mee te denken en mee te praten. Naast de traditionele middelen, kunnen inwoners in het nieuwe jaar hun mening en ideeën ook delen en uitwisselen op een digitaal interactief platform van de gemeente. Op die manier komen de zo breed mogelijk gedragen kansen voor Beetsterzwaag in beeld en kunnen de mogelijkheden voor realisatie door de betrokkenen worden onderzocht.