Gezamenlijk beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

De colleges van de drie OWO-gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben hun eerste gezamenlijke beleidsplan voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vastgesteld. De drie gemeenten werken samen om de kwaliteit en klantgerichtheid te verbeteren en de kosten en kwetsbaarheid te verminderen. Het nieuwe beleid helpt om dit nog beter te doen.

De drie gemeenten hebben een gezamenlijke afdeling voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Met het nieuwe beleidsplan voldoen de OWO-gemeenten aan de wettelijke verplichting om actueel beleid te hebben. Het nieuwe beleidsplan trekt waar mogelijk de werkwijzen gelijk voor de drie gemeenten. Daarnaast helpt het beleidsplan om binnen het brede takenpakket keuzes te maken en de juiste dingen te doen. Omdat elk geval anders is, blijft maatwerk mogelijk.

Wat zijn de prioriteiten?

De gemeenten richten zich op de taken waar de risico’s het grootst zijn of waar de regels het slechtst worden nageleefd. De gemeenten voeren minder milieucontroles uit omdat de Friese omgevingsdienst (FUMO) de complexere en zwaardere bedrijvigheid controleert. Er komt meer toezicht op natuur en groen om een aantrekkelijke, groene leefomgeving te houden. Ook het toezicht in de openbare ruimte krijgt meer aandacht. Inwoners kunnen gemakkelijk (digitaal) een melding indienen als iets niet in orde is. De afhandeling van deze meldingen verhoogt de kwaliteit van de woonomgeving en beperkt de overlast. Verder zetten de gemeenten, ook met vergunningverlening, toezicht en handhaving, in op energiebesparing en duurzame energie en op het tegengaan van criminaliteit en ondermijning.

Wat merken inwoners ervan?

De werkzaamheden rond vergunningverlening, toezicht en handhaving dragen bij aan een veilige, gezonde, duurzame en schone woonomgeving. Eind 2019 legden de drie gemeenteraden al een gezamenlijk kwaliteitsniveau vast. De gemeenten willen hun taken goed en deskundig uitvoeren, maar kunnen niet zonder een actieve houding en correct gedrag van inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag of bij het uitvoeren van controles. Bij bezwaren zoeken de gemeenten eerst persoonlijk contact en voorkomen zo onnodige juridische procedures.