Gemeente Opsterland beslist op bezwaar Vermilion Energy B.V

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland heeft de bezwaren van Vermilion Energy B.V. tegen de weigering van een vergunning voor een proefboring ongegrond verklaard. Dit betekent dat de weigering voor het uitvoeren van een proefboring op een perceel nabij De Ripen 19 in Nij Beets in stand blijft.

Het college blijft bij het standpunt dat de vergunning terecht is geweigerd en hierbij zorgvuldig en met een goede afweging van belangen heeft gehandeld. De gemeente wijkt hiermee af van het advies van de Bezwarencommissie Opsterland (BCO) en verleent geen vergunning voor de uitvoering van een proefboring.

Advies bezwaarcommissie

Het advies van de BCO was om de weigering van de gemeente te herroepen en te vervangen door een nieuw besluit. Het college heeft op 18 juli besloten af te wijken van het door de BCO uitgebrachte advies. De reden is dat het college nog steeds van mening is dat het uitvoeren van een proefboring te veel nadelige effecten heeft op deze locatie.

Negatieve ecologische effecten proefboring

Het college heeft in de onderbouwing specifiek verwezen naar de criteria natuurwaarden, verkeersveiligheid, verlichtingsniveau en landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Om de heropening van het Polderhoofdkanaal mogelijk te maken, is geïnvesteerd in de aanleg van het natuurcompensatiegebied Alddjip. In de afweging om de vergunning te weigeren heeft het college de natuurwaarden van dit compensatiegebied daarom expliciet meegenomen. Daarbij is het college van mening dat voor het Ministerie de proportionaliteit ook zou moeten meewegen. De relatief geringe opbrengst van het kleine gasveld weegt eigenlijk niet op tegen de negatieve effecten op de omgeving. Wethouder Piet van Dijk: “De gemeenteraad heeft ons gevraagd er alles aan te doen om het opsporen en winnen van gas te voorkomen. Met het nemen van deze beslissing op dit bezwaarschrift blijven wij bij ons standpunt en voeren wij de motie van de gemeenteraad uit”.