Coalitieakkoord 2018-2022

Met de titel “Brêge nei de takomst” presenteren de partijen Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie het nieuwe coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022.

Het doel van de coalitie is de gemeente Opsterland een duurzaam, leefbaar en sociaal profiel te geven. De coalitie wil dit samen met inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke partners doen. In onderling vertrouwen en ondersteund door een passende bestuursstijl. In het hoofdstuk Modern Bestuur wordt die bestuursstijl en de vernieuwing van de organisatie beschreven.

Uitdagingen en ambities

In het akkoord zijn de drie grootste uitdagingen voor de komende bestuursperiode beschreven, namelijk

  • Duurzaamheid
  • Leefbaarheid 
  • Inclusieve samenleving

Deze uitdagingen zijn vertaald in ambities en voor alle drie terreinen worden deze vertaald in een ontwikkelagenda. Voor ieder van de terreinen is een projectwethouder aangewezen. Er is een hoge ambitie geformuleerd op het terrein van duurzaamheid. De gemeente wil in 2035 energieneutraal zijn. Daarvoor is nodig dat er in deze bestuursperiode 100ha zonnepanelen worden geplaatst. Verder wil de coalitie op een andere manier met de dorpen samenwerken en de kosten binnen het sociaal domein onder controle krijgen. Onderzocht wordt of een Sportbedrijf en een eigen Werkbedrijf kunnen worden opgericht.

Proces

Door in de informatieperiode aan alle partijen te vragen drie van hun speerpunten aan te geven heeft de hele gemeenteraad inbreng gehad bij dit coalitieakkoord. In het coalitieakkoord leggen de drie partijen verantwoording af voor wat ze met de inbreng van de gemeenteraad hebben gedaan. Het proces om tot het coalitieakkoord te komen stond onder de bezielende leiding van Anne-Wil Lucas uit Bakkeveen. Zij beschrijft in de aanbiedingsbrief de sfeer van de onderhandelingen en schrijft dat de resultaten zijn bereikt door onderling vertrouwen. Het onderhandelingsproces is gevolgd door een onafhankelijk schrijver, Jan Arendz. Hij zal een verslag maken van het proces en daarover ook publiceren in de SA!.

Gemeenteraadsvergadering 11 juni 2018

Het coalitieakkoord is geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering op maandag 11 juni 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Beetsterzwaag. In deze vergadering zullen ook de kandidaat-wethouders worden voorgedragen. Dit zijn:

  • Anko Postma, namens Opsterlands Belang
  • Libbe de Vries, namens de PvdA
  • Rob Jonkman, namens de ChristenUnie

Meer informatie

Bekijk het complete coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling.