902 resultaten voor ‘’

 • Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor

  29 december 2017

  Tot nu toe kreeg u de aanslag voor de waterschapsbelastingen van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. Vanaf 1 januari 2018 krijgt u hem van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken uitvoert voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. De naam Hefpunt verdwijnt. De aanslag voor gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking krijgt u zoals gewoonlijk van ons.

 • Ureterp, Selmien East 40

 • Ureterp, Mûzebiterspaad

 • Ureterp, Lipomwyk 7A

 • Ureterp, Lipomwyk 7A

 • Ureterp & Drachten-Azeven

  17 juli 2019, pdf, 997kB
 • Uitvoeringsplan Energietransitie vastgesteld door de raad

  Een jaar geleden heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven een Uitvoeringsplan Energietransitie op te leveren. Hier is hard aan gewerkt. Op 9 december 2019 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsplan vastgesteld.

 • Uitvoeringsplan Energietransitie en Zonneplan Opsterland aan raad voorgelegd

  Gemeente Opsterland heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Om hier invulling aan te geven, is er in opdracht van de gemeenteraad gewerkt aan het Uitvoeringsplan Energietransitie en aan het Zonneplan Opsterland. Beide plannen worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd.

 • Uitvoeringsplan Energietransitie

  pdf, 324kB
 • Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding OWO

  12 februari 2019, pdf, 331kB

  De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland geven veel geld uit aan inkopen. Feitelijk is het inkopen dus één van de fundamentele taken van de gemeente. Daarnaast heeft inkopen ook een belangrijk politiek bestuurlijke impact, omdat het gaat om het besteden van publieke middelen. Die middelen moeten rechtmatig, doeltreffend en doelmatig worden besteed. Alle reden dus om een heldere uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteden te formuleren en de werkprocessen eenduidig en transparant te organiseren. Download hier de Uitvoeringsnotitie Inkoop en aanbesteding OWO 2018.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, echtscheidingsakte en overlijdensakte.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen. Dit doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats.

 • Uitspraak Raad van State inzake proefboring Nij Beets biedt perspectief voor de gemeente Opsterland

  22 juli 2020

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt vandaag dat de gemeente Opsterland de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten ten behoeve van proefboringen in Nij Beets mocht beoordelen. Het bedrijf Vermilion Energy Nederland diende deze aanvraag in. De gemeente is verheugd dat de Raad van State oordeelde dat de juiste procedure is toegepast.

 • Uitslag WS 2019

  pdf, 202kB
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezing Opsterland

  22 maart 2021

  Er is er hard gewerkt om alle uitslagen van de verkiezingen te verwerken. Inmiddels zijn de processen verbaal met de verkiezingsuitslagen ingeleverd op het hoofdstembureau in de gemeente Leeuwarden.

 • Uitslag PS 2019

  pdf, 213kB
 • Uitleen bebording en bebakening

  Organiseert u binnenkort een evenement of activiteit, dan heeft u vaak bebording/bebakening nodig om de verkeers- en bezoekersstromen en veiligheid te waarborgen.

 • Uitgifte laatste kavels in uitbreidingsplan Hege Kamp in Ureterp

  16 maart 2020

  In het uitbreidingsplan Hege Kamp in Ureterp worden acht kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. De kavels liggen aan de westelijke buitenrand en hebben allemaal vrij uitzicht over de weilanden. Het zijn de laatste kavels in het plan die nog beschikbaar komen.

 • Uitgestelde lintjesregen vandaag

  03 juli 2020

  Vanmorgen vond de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen plaats. De zes inwoners uit onze gemeente die dit jaar ter gelegenheid van Koningsdag een lintje toegekend kregen, werden vandaag door burgemeester Ellen van Selm ontvangen in het Lycklamahûs.

 • TV-toespraak premier Rutte 14 december - Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

  Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

 • Transitievisie Warmte

  24 april 2021

  De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook de OWO-gemeenten bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas. 

 • Toestemmingsverklaring paspoort en identiteitskaart

  12 juli 2017, pdf, 76kB
 • Toeristenbelasting

  U moet toeristenbelasting betalen als u mensen de gelegenheid biedt om tegen betaling te overnachten. Zulke overnachtingen vinden vooral plaats in hotels, pensions, recreatiebungalows en op campings. Als u via Airbnb verhuurt bent u ook belastingplichtig voor de toeristenbelasting. De toeristenbelasting mag worden verhaald op degene die bij u overnacht. Ook als u de belasting niet verhaalt, krijgt u een aanslag.

 • Toename in vraag naar jeugdhulp, ook op het platteland - VNG trekt aan de bel: er is meer geld

  30 april 2019

  Deze week zijn de onderzoeken Jeugd, zoals het kabinet die in het najaar met de VNG heeft afgesproken, naar buiten gekomen. Daaruit blijkt een toename van het aantal jongeren in de jeugdhulp en financiële tekorten bij de uitvoerende gemeenten. Voor meer structureel geld is de VNG in gesprek met het Rijk. De grootschalige plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, herkennen deze problematiek en ondersteunen daarom de inzet van de VNG.

 • Toelichting verordening burgerinitiatief

  pdf, 30kB
 • Toegankelijk Opsterland

  De gemeente Opsterland is er voor iedereen. Dat betekent ook dat openbare gebouwen, voorzieningen en wegen goed bereikbaar, bruikbaar en toegankelijk moeten zijn.

 • Toegankelijkheid

  22 september 2020

  Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-09-2020.

 • Tiny houses in Gorredijk

  25 mei 2021

  Er is veel vraag naar tiny houses. Twee enthousiaste initiatiefneemsters zijn op zoek naar een plek voor tiny houses en hebben zich bij gemeente Opsterland gemeld. De gemeente wil hier graag aan meewerken en stelt daarom grond hiervoor beschikbaar in Gorredijk. Het gaat in totaal om negen tiny houses.

 • Tijnje start met ontwerp MFA

  14 maart 2018

  De gemeenteraad heeft twee jaar geleden ingestemd met het pilotproject multifunctionele accommodatie (MFA) Tijnje. Een uniek project waar het dorp zelf de mogelijkheid heeft gekregen om onderzoek te doen naar het realiseren van een MFA. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol.

 • Tijnje, De Wispel 12

 • Tijnje

  15 juli 2019, pdf, 997kB
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Heeft u onvermijdelijke terugval in uw inkomen door het coronavirus en kunt u daardoor uw woonlasten tijdelijk niet meer betalen. Dan kunt u de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen.

 • Themapagina oktober - Mantelzorg

  pdf, 1MB

  Het thema van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, dit jaar op 10 november, is ‘Mantelzorg doe je samen’. Ook de Opsterlandse mantelzorgers worden deze dag in het zonnetje gezet met een verwenmiddag.

 • Themapagina oktober - Ik wil armoede een stem geven

  pdf, 1MB

  Mensen hangen hun schuldproblemen niet graag aan de grote klok. Harriëtte Geertsma uit Gorredijk doet dat wel. “Als je niets zegt, hoort niemand je. Misschien kan ik met mijn verhaal andere mensen helpen.” Ze probeert via het Gebiedsteam met budgethulp er nu financieel weer bovenop te komen.

 • Themapagina mei - Veiliger wonen voor ouderen

  pdf, 1MB

  Met een paar eenvoudige maatregelen kunnen ouderen hun woonomgeving een stuk veiliger maken. Het project ‘Mijn Huis op Maat’ helpt daarbij. Door het organiseren van informatiebijeenkomsten en via de huistest.

 • Themapagina januari - Zorg in Opsterland

  pdf, 2MB

  Hoe klein of groot uw vraag ook is, u kunt deze altijd stellen
  aan de medewerkers van het Gebiedsteam.

 • Testperiode openbare verlichting

  19 augustus 2020

  Het is belangrijk dat de openbare verlichting aan en uit blijft schakelen. Daarom wordt door Liander momenteel in heel Fryslân een aantal testperiodes uitgevoerd.

 • Terwispel, De Streek 79

 • Terwispel

  15 juli 2019, pdf, 996kB
 • Terugblik LF2018

  07 februari 2019

  Van De Tocht tot Oerrock en van Tinco tot Literair snacken. 2018 was een cultureel jaar voor de gemeente Opsterland.

 • Terugblik bestrijding eikenprocessierups

  30 september 2019

  De afgelopen maanden zijn de mannen van de Buitendienst druk geweest met het bestrijden van de eikenprocessierups. Er zijn 1400 nesten met de nodige zorgvuldigheid verwijderd, dankzij opgedane kennis en ervaring. De rupsenbestrijder van onze Buitendienst laat zien wat er zoal in zijn bus ligt #Tetrischallenge

 • Terrasvergunning

  Als u een bedrijf heeft en hierbij een terras wilt hebben dat op of aan de openbare weg is gelegen dan is dit toegestaan mits u aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

 • Telformulier-Nationale-Bijentelling-2020

  16 april 2020, pdf, 3MB
 • Tarieven

  Het gebruik van het gemeentearchief is gratis. Voor nasporing door onze medewerkers of het maken van kopieën geldt een vast tarief.

 • Taak en doel van de Adviesraad Sociaal Domein

  Met ingang van mei 2018 heeft de gemeente Opsterland een Adviesraad voor het sociale domein. De Wmo-adviesraad en de CUMO zijn daarmee opgeheven.

 • Sûn Opsterlân

  Gemeente Opsterland heeft zich in 2018 verbonden aan Jongeren op Gezond Gewicht (Sûn Opsterlân, powered by JOGG), daarmee wil de gemeente een impuls geven aan initiatieven die gericht zijn op preventie. Doel is om bestaande initiatieven, wensen en ideeën binnen een dorpen met elkaar te verbinden en deze te faciliteren om ze op die manier te versterken. 

 • Subsidie voor gezamenlijke aanpak overlast gevende asielzoekers

  21 oktober 2020

  De gemeente Smallingerland diende met medewerking van de gemeente Opsterland onlangs een plan in bij het ministerie van Justitie & Veiligheid gericht op preventie voor de aanpak van overlast gevende minderjarige asielzoekers. Staatssecretaris Broerkers-Knol maakte een miljoen euro vrij om deze problemen in Nederland aan te pakken. De helft van dit bedrag is verdeeld over tien gemeenten. De gemeenten kregen 93.000 euro subsidie toegewezen om het plan tot uitvoering te brengen.

 • Subsidie onderhoud speeltoestellen

  De speeltuincommissies zijn verantwoordelijk voor het beheer en de eigen financiën. De gemeente stelt jaarlijks per speeltuin een vaststaande subsidie beschikbaar waar de speeltuincommissies aanspraak op kunnen maken.

 • Subsidie cultuurpromotie

  Organiseert u een activiteit die kunst en cultuur in Opsterland versterkt en promoot? Dan kunt u subsidie cultuurpromotie aanvragen.

 • Strooien (bij gladheid)

  05 maart 2021

  Als het glad is, strooit gemeente Opsterland volgens twee routes: de A- en de B-route. Hierin heeft de A-route de prioriteit boven de B-route. De routes zijn verdeeld naar het gebruik en bereikbaarheid van de wegen.

 • Stremming Slûsleane in Lippenhuizen

  11 juni 2021

  In verband met onderhoud aan de weg is de Slûsleane ter hoogte van de kruising Slûsleane - Tjalling Harkeswei van maandag 14 t/m vrijdag 18 juni afgesloten.

 • Stremming in Lippenhuizen door onderhoud aan de weg

  17 mei 2021

  Aannemersbedrijf Kootstra uit Drachten start op 19 mei 2021 met het herstraten van de Swanneblom te Lippenhuizen.

 • Stremmingen en verkeershinder in juni in Opsterland

  11 juni 2021

  De gemeente Opsterland laat de komende periode onderhoud verrichten aan asfaltwegen in de gemeente.

 • Stoken van vuur

  07 juni 2019

  Een vuurtje stoken is gezellig en natuurlijk lekker warm. In de zomerperiode vinden we een BBQ in de tuin ook erg leuk. De rook die vrijkomt wordt echter niet altijd gewaardeerd door uw buren. Wij willen als gemeente het stoken en barbecueën niet verbieden. Maar wij willen wel van iedereen vragen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

 • Steunverzoek (culturele) organisaties

  14 januari 2021

  Voor alle (culturele) organisaties in nood is het mogelijk een steunverzoek bij de gemeente Opsterland in te dienen.

 • Stemmen tellen

 • stemburo 18 WS

  21 maart 2019, pdf, 384kB
 • stemburo 18 PS

  21 maart 2019, pdf, 729kB
 • stemburo 17 WS

  21 maart 2019, pdf, 393kB
 • stemburo 17 PS

  21 maart 2019, pdf, 729kB
 • stemburo 16 WS

  21 maart 2019, pdf, 392kB
 • stemburo 16 PS

  21 maart 2019, pdf, 725kB
 • stemburo 15 WS

  21 maart 2019, pdf, 386kB
 • stemburo 15 PS

  21 maart 2019, pdf, 744kB
 • stemburo 14 WS

  21 maart 2019, pdf, 390kB
 • stemburo 14 PS

  21 maart 2019, pdf, 726kB
 • stemburo 13 WS

  21 maart 2019, pdf, 400kB
 • stemburo 13 PS

  21 maart 2019, pdf, 704kB
 • stemburo 12 WS

  21 maart 2019, pdf, 393kB
 • stemburo 12 PS

  21 maart 2019, pdf, 711kB
 • stemburo 11 WS

  21 maart 2019, pdf, 381kB
 • stemburo 11 PS

  21 maart 2019, pdf, 712kB
 • stemburo 10 WS

  21 maart 2019, pdf, 398kB
 • stemburo 10 PS

  21 maart 2019, pdf, 716kB
 • stemburo 9 WS

  21 maart 2019, pdf, 398kB
 • stemburo 9 PS

  21 maart 2019, pdf, 733kB
 • stemburo 8 WS

  21 maart 2019, pdf, 380kB
 • stemburo 8 PS

  21 maart 2019, pdf, 722kB
 • stemburo 7 WS

  21 maart 2019, pdf, 387kB
 • stemburo 7 PS

  21 maart 2019, pdf, 711kB
 • stemburo 6 WS

  21 maart 2019, pdf, 386kB
 • stemburo 6 PS

  21 maart 2019, pdf, 740kB
 • stemburo 5 WS

  21 maart 2019, pdf, 380kB
 • stemburo 5 PS

  21 maart 2019, pdf, 727kB
 • stemburo 4 WS

  21 maart 2019, pdf, 381kB
 • stemburo 4 PS

  21 maart 2019, pdf, 744kB
 • stemburo 3 WS

  21 maart 2019, pdf, 403kB
 • stemburo 3 PS

  21 maart 2019, pdf, 752kB
 • stemburo 2 WS

  21 maart 2019, pdf, 392kB
 • stemburo 2 PS

  21 maart 2019, pdf, 743kB
 • stemburo 1 WS

  21 maart 2019, pdf, 394kB
 • stemburo 1 PS

  21 maart 2019, pdf, 720kB
 • Stembureaus

  15 maart 2021

  Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit doen we om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

 • Start werkzaamheden aan het Nijlân en de Sinneblom in Gorredijk

  Aannemer Nota Infra bv is op 15 juni gestart met de werkzaamheden aan het Nijlân en de Sinneblom in Gorredijk.

 • Start gemaakt met de werkgroep

  De Sinneblom, Sjoelstrjitte en het Nijlân in Gorredijk worden heringericht. Gezamenlijk met aanwonenden, scholen en het Plaatselijk Belang is er een start gemaakt om tot een verkeerskundig ontwerp te komen.

 • Starterslening

  Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vindt de gemeente Opsterland erg belangrijk. Daarom bieden we de Starterslening aan. Daarbij werken we samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

 • Startende ondernemers

  Gaat u uw eigen bedrijf starten? Wellicht kan de gemeente iets voor u betekenen. U vindt hieronder informatie die voor u als starter van belang kan zijn.

 • Standplaatsvergunning

  Een standplaatsvergunning geeft toestemming tot het verkopen en/of aanbieden van goederen, zoals bloemen en planten, vis, oliebollen of diensten, op of aan een openbare weg/plaats met een verkoopwagen, een kraam of een tafel.

 • Sport en bewegen

  Sport en bewegen hebben sinds jaar en dag een belangrijke rol in de maatschappij. Ze hebben positieve effecten op het individu en de samenleving. Veel mensen zijn wekelijks actief betrokken bij de sport, dat kan zowel als deelnemer of als vrijwilliger. Naast deze directe betrokkenen is er ook een grote groep als bezoeker of via media verbonden aan sport- en beweegactiviteiten.

 • Speelautomatenvergunning

  Wilt u een kansspelautomaat, zoals een fruitautomaat, plaatsen in uw horecabedrijf? Dan moet u een aanwezigheidsvergunning aanvragen. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina