Privacy en cookies

De gemeente Opsterland hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Opsterland omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Privacy- en cookieverklaring gemeente Opsterland

U heeft er recht op dat de gemeente Opsterland zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd verschillende wetten, zoals: de Algemene Verordening Persoonsgegevens en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. 

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Denk aan:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij volgen de selectielijst Nederlandse gemeenten (2017) voor wat betreft bewaar- en vernietigingstermijnen.

Delen met anderen

Wij zullen gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Opsterland, neem daarvoor contact op met het Publiekscentrum.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Opsterland kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Opsterland, neem daarvoor contact op met het Publiekscentrum.

Uw websitebezoek

Links naar andere websites

Op www.opsterland.nl kunnen links naar websites of services van derden staan. De gemeente Opsterland is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Cookies op www.opsterland.nl

De website www.opsterland.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies alleen om de site goed te kunnen laten functioneren. Verder maken we gebruik van Google Analytics om statistische informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen en populaire pagina’s. De cookies op opsterland.nl zijn niet herleidbaar tot pc of individu.